REGULAMIN PLATFORMY B2B

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez COPPIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem platformy B2B www.coppix.pl (zwanego dalej: „Platformą B2B”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez COPPIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Oferta – oznacza ofertę , której przedmiotem jest Towar oferowany przez Sprzedawcę, przedstawioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, przesłanej Klientowi na skutek skierowania przez niego zapytania ofertowego.
5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
7. Sprzedawca – oznacza COPPIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie (02-230), ul. Jutrzenki 94, NIP: 5223165060, REGON: 384017046, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000797778; e-mail: kontakt@coppix.pl, będącą jednocześnie właścicielem Platformy B2B, reprezentowana przez komplementariusza: COPPIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-230), ul. Jutrzenki 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752066 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP: 1182182130, numer Regon: 381537242. Numer BDO – 000299623.
8. Strona Internetowa Platformy B2B – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Platforma B2B, działające w domenie www.coppix.pl.
9. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
10. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, . na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Platformy B2B

1. Wszelkie prawa do Platformy B2B, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Platformy B2B (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Platformy B2B w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Platformy B2B było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Platformy to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Platformy B2B jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Platformy, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Platformy na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Platformy.
4. W celu złożenia zamówienia w Platformie B2B za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Platformy, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Platformy B2B, Strony Internetowej Platformy lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy B2B w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia w Platformie B2B za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik przesyła do Usługodawcy zapytanie ofertowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie Internetowej Serwisu lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Użytkownik w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: rodzaj Towaru, którego zakupem byłby zainteresowany, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu oraz jego ilość, a także podaje swoje dane teleadresowe.
3. W trakcie wypełniania Formularza kontaktowego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
4. Zwrotnie Klient otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającą dane rejestrowe Sprzedawcy oraz wszystkie szczegóły Oferty. Do wiadomości dołączony jest Regulamin Platformy B2B oraz Polityka Prywatności.
5. Na podstawie podanych informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość elektroniczną, wskazując swoje dane teleadresowe oraz nazwę firmy i numer NIP i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży, na warunkach określonych w Ofercie.
6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta, fakturę elektroniczną obejmującą dostarczane Towary. Faktura elektroniczna dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

§ 4 Rękojmia

1. Sprzedawca w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@coppix.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 5 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

§ 6 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy;
b) Zapytaj o produkt.
2. Usługi wskazane w §6 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Platformy B2B wiadomości do Sprzedawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
6. Usługa Zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Platformy B2B wiadomości do Sprzedawcy.
7. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 8 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas korzystania z usługi.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Platformy.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Platformy B2B.
5. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2019 r.